Inspectie van woningen volgens NTA 8025 ( 0fwel de A.P.K voor woningen )

Veiligheidskeuring gas, elektra, water en koolmonoxide voor woningen. Tot medio 1998 werden de installaties (gas en elektra) in een woning bij een aan- of verkoopsituatie altijd gekeurd door de energiebedrijven. Hierdoor bleef de kwaliteit van de installaties op peil, omdat er bij gevonden gebreken direct maatregelen genomen moesten worden door de eigenaar. De energiebedrijven sloten anders een woning niet aan op de energievoorzieningen. Door de privatisering van deze bedrijven en veranderde wetgeving van de overheid is deze controle helemaal weggevallen en is de staat en toestand van de installaties in de woning geheel voor rekening, risico en verantwoording van de eigenaar.

In de jaren na 1998 is veelvuldig gebleken dat installaties niet voldoen waarna de branche zich heeft verenigd en gezamenlijk beoordelingsafspraken hebben gemaakt welke zijn vastgelegd in de NTA 8025 (Nederlandse Technische Afspraak). Het doel van de beoordeling van de veiligheid is te bepalen van bestaande technische installaties. Uitgangspunt van een onderzoek conform de NTA 8025 is of de bestaande technische voorzieningen voldoen aan de veiligheidsbepalingen, zoals omschreven in de desbetreffende normen, dan wel aan het maatschappelijk aanvaardbare veiligheidsniveau volgens deze NTA.

Momenteel voldoen naar schatting de gas- en elektrische installaties in meer dan helft van de woningen niet aan de veiligheidseisen. Cijfers van het CBS laten zien dat in meer dan 44% van de binnenhuisbranden een onveilige installatie deze brand veroorzaakte en/of verergerde. Vaak is zelfs sprake van een ronduit gevaarlijke situatie met brand- of ontploffingsgevaar. Daarom is het verstandig om uw gas- en elektrasysteem periodiek te laten inspecteren. Een zeer goed moment is het uiteraard als u een nieuwe woning koopt. De inspecteurs zijn voorzien van een gasdetector. Tijdens de inspectie van de woning wordt ondermeer constant het CO gehalte gemeten. Deze meting zal een alarmsignaal veroorzaken bij overschrijding van de maximaal aanvaarde concentratie van verontreiniging

Aspecten van een veiligheidskeuring:

Verschillende testen m.b.t. elektrasysteem zoals: