Algemene voorwaarden P&H Keuringen

 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtgever opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en of het verlenen van diensten.
 2. Werkzaamheden: Alle werkzaamheden waartoe door opdrachtgever opdracht is gegeven of die door opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever uit andere hoofde worden verricht.
 3. Opdrachtnemer: P&H Keuringen
 4. Bescheiden: Alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde stukken of gegevensdragers alsmede alle in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden volgens gegeven opdracht vervaardigde stukken of gegevensdragers.
 1. Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer in het kader van van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan.
 1. De algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing en bij twijfel over de toepasselijkheid prevaleren altijd de algemene voorwaarden van de
  opdrachtnemer.
 1. Aanvang en duur van de overeenkomst
  1. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdracht aan de opdrachtnemer wordt verstrekt.
  2. Het staat opdrachtnemer vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
  3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
 1. Gegevens opdrachtgever
  1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vormen op de gewenste wijze ter beschikking van de opdrachtnemer te stellen.
  2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment
   dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
  3. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden behoudens het bepaalde onder 14, aan deze geretourneerd.
 1. Uitvoering opdracht
  1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
   Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht.
  2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar oordeel van de opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht.
  3. Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke gedrags- en beroepsregels conform het kwaliteitssysteem van P&H Keuringen.
  4. Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van de opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen in de offerte, wordt dit beschouwd als meerwerk en als zodanig berekend.
  5. De uitvoering van de opdracht is niet (tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk (vermeld) specifiek gericht op het ontdekken van schendingen van de wet. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor wetsovertredingen opleveren zal de opdrachtnemer daarover aan opdrachtgever rapporteren. Opdrachtnemer is daarbij gehouden aan de daarvoor in de wet gestelde verplichtingen.
 1. Rapportages
  1. Wanneer er door P&H Keuringen rapportages of adviezen worden opgesteld, betreffen dit rapportages of adviezen die naar beste weten de stand van zaken , op de datum van de uitgevoerde werkzaamheden weergeven. Deze rapportages en adviezen hebben een signalerend karakter.
  2. P&H Keuringen geeft geen garantie op volledigheid van de door haar opgestelde rapportages en adviezen, noch draagt zij enige verantwoordelijkheid voor onverhoopte fouten of onvolkomenheden in haar rapportages en adviezen.
 1. Geheimhouding en exclusiviteit
  1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door uitvoering van de werkzaamheden daarvan verkregen resultaten.
  2. Opdrachtnemer is gerechtigd de gegevens door metingen en inspectie verkregen te gebruiken voor statistische of vergelijkende doeleinden, mits deze niet te herleiden zijn naar de individuele opdrachtgever.
  3. Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is opdrachtnemer niet gerechtigd de
   informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
 1. Intellectueel eigendom
  1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever.
  2.  Voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden bevestigd.
  3. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten waaronder begrepen
   computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen. (model)contracten, rapportages en andere geestesproducten al dan
   niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
  4. Het is opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter in winning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.
 1. Overmacht
  1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet direct toerekenbare oorzaak , waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt,
   stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die
   verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
  2. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met inachtneming van een maand opzegtermijn schriftelijk op te zeggen.
 1. Beloning regie op basis van offerte
  1. Opdrachtnemer heeft voor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid
   bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan de
   opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
  2. Het belang voor de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de geldende tarieven van de opdrachtnemer en is verschuldigd naar mate de
   opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht of het afgesproken bedrag voor de geleverde diensten.
  3. De beloning van de opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzet belasting, per maand, andere periode of na volbrengen van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 1. Betaling
  1. Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, in Nederlandse Valuta, ten kantore van opdrachtgever of door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
  2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere
   sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.
  3. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van
   het te vorderen bedrag.
  4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
 1. Reclame
  1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag, dient schriftelijk binnen 30 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek dat opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
  2. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van
   opdrachtgever niet op.
   Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de reclame.
 1. Aansprakelijkheid
  1. Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet -, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de opdrachtnemer slechts aansprakelijk tot een maximum van eenmaal het bedrag van de offerte of bestede uren voor betreffende opdracht over het kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van de opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. Voor alle indirecte schade,
   waaronder mede begrepen stagnatie in geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden
   door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
  2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer, tijdens verzending per opstoof per e-mail,
   ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
   Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden, wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of handelen
   zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
 1. Opzegging
  1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde onder 9, lid B van toepassing.
  2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij worden medegedeeld.
  3. Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt is hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de
   omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen.
 1. Opschortingrecht
  1. Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of deden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.
  2. Het bepaalde in het lid a is niet van toepassing met betrekking tot zaken of bescheiden van opdrachtgever die nog geen bewerking door opdrachtnemer hebben ondergaan.
  3.  
 1. Toepasselijk recht en forumkeuze
  1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van
   toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
  2. P&H Keuringen, is gerechtigd alle bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Een verandering van deze voorwaarden geldt met ingang van de dag van depot bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.